Veelgestelde Vragen

Geen antwoord op uw vraag?

Heeft u uw vraag niet kunnen vinden tussen de meest gestelde vragen? Geen probleem!

Neem contact op

Ziekte en afmeldingsplicht

Voor aanvang werktijd dient de uitzendkracht zich af te melden bij de inlener. Voor 10:00 uur dient de uitzendkracht zich af te melden bij de desbetreffende vestiging van L. Moreira Services BV. Iedere medewerker van L. Moreira Services ontvangt bij aanvang van zijn/haar werkzaamheden het verzuimprotocol. Dit protocol dient gevolgd te worden bij ziekte.
In artikel 25 van de NBBU CAO is geregeld wanneer een uitzendkracht bij ziekte een uitkering ontvangt.

Salaris en betaling

L Moreira Services BV hanteert een 4- wekelijkse betaling, na iedere 4 weken volgt er een uitbetaling. Deze uitbetaling vindt altijd plaats in de week na de week die deelbaar is door 4 op vrijdag.
Op www.rijksoverheid.nl kan je berekenen wat het minimumloon is wat minimaal gehanteerd moet worden voor uw functie.
De uren worden geregistreerd en aan u aangeboden ter controle via de M-app (De digitale omgeving van L Moreira Services BV). De uitzendkracht dient tijdig/wekelijks zijn/haar uren te controleren op de M-app. Dit is geheel de eigen verantwoording van de uitzendkracht. L Moreira Services is afhankelijk van de controles van de uitzendkracht voor eventuele tijdige correcties. Wij Raden u aan elke week op uw uren van de voorgaande week te controleren op de M-app.
L Moreira Services BV verwerkt de feestdagen conform CAO, uiteraard gaat het hierbij alleen om de algemeen erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn:
 • Nieuwjaarsdag*
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag*
 • Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar!)*
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*
*  voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.
L Moreira Services BV dient te allen tijde uitvoering te geven aan bij wet opgelegde loonbeslagen. Wanneer wij een informatieverzoek ontvangen van incassobureaus of gerechtsdeurwaarders zullen wij de uitzendkracht per post hiervan op de hoogte stellen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de uitzendkracht om met eventuele schuldeiser een regeling te treffen om loonbeslag te voorkomen.
De uitzendkracht kan bij L Moreira Services via de eigen digitale omgeving de loonstroken inzien en downloaden aan het einde van iedere periode. De uitzendkracht kan ook op kantoor (met een afspraak) een kopie ophalen.
In artikel 29 van de NBBU CAO is bepaald tegen welke voorwaarden opname en uitbetaling van opgebouwde rechten plaatsvindt.
Maakt u een overstap naar een andere werkgever, maar blijft u binnen de branche voor personeelsdiensten werken? Dan blijft u gewoon pensioenkapitaal opbouwen.
Dan zijn er verschillende mogelijkheden (dit overzicht is gemaakt ervan uitgaande dat u in de Plusregeling zit):
 • U onderbreekt het werken in de branche korter dan 26 weken:
  U blijft pensioen opbouwen in de Plusregeling
 • U bent er langer dan 26 weken uit maar korter dan 52 weken:
  U bouwt direct pensioenkapitaal op in de Basisregeling. U hoeft dan niet eerst 26 weken te werken bij uw nieuwe werkgever.
 • U bent er 52 weken of langer uit:
  Voordat u pensioenkapitaal in de Basisregeling gaat opbouwen, moet u eerst 26 weken werken voor uw nieuwe werkgever.
Als uitzendkracht bouwt u per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 24 vakantiedagen per jaar. Wanneer je vakantiedagen wilt opnemen, moet dit van tijdig worden aangevraagd. Voor vakanties langer dan 1 week geldt dat een verzoek om deze minimaal 2 maanden van tevoren aan te vragen en bij vrije dagen of vakanties tot maximaal 1 week geldt dat deze minimaal 5 dagen van tevoren dienen te worden aangevraagd. LET OP! Uw verlof of vakantieaanvraag dient eerst goedgekeurd te worden middels een stempel op uw aanvraagformulier. Wil je meer weten, kijk dan in de CAO van de NBBU voor uitzendkrachten.
Van de opgebouwde vakantiedagen mag u het wettelijk minimum, dit zijn 20 dagen, meenemen naar het opvolgende jaar. Deze vakantiedagen moeten wel worden opgenomen in het opvolgende jaar. Neem je deze dagen niet op terwijl daar wel de mogelijkheid voor was, dan vervallen deze na 6 maanden. Het is dus niet mogelijk om enkele jaren vakantiedagen op te sparen om zo bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan of een jaar vakantie te nemen. Voorbeeld: 31-12-2020 heb je nog 20 vakantiedagen over, deze vakantiedagen neem je mee naar 2021. Op 31-12-2021 heb je deze vakantiedagen niet opgenomen en daar was geen bijzondere reden voor. Dan vervallen deze vakantiedagen op 01-01-2022 Wil je meer weten, kijk dan in de CAO van de NBBU voor uitzendkrachten.
De uitzendkracht heeft recht op vakantiebijslag van 8% van het verdiende basisuurloon over de normale uren, vakantie- en feestdagen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal gewerkte uren per jaar. Het moment van uitbetaling van het vakantiegeld vindt conform de NBBU-cao plaats.  L Moreira Services betaalt uiterlijk in de maand Juni de vakantiebijslag.
Er is een pensioenregeling en deze is ondergebracht bij pensioenfonds VLEP, die voorziet in de opbouw van pensioen voor de uitzendkrachten van L Moreira Services.
L Moreira Services BV verplicht zich onder geen andere voorwaarden uitzendwerk te laten verrichten of uitzendovereenkomsten aan te zullen gaan dan als overeengekomen in de NBBU CAO.
De uitzendkracht heeft recht op bijzonder verlof in een aantal gevallen. In artikel 26 van het NBBU CAO is geregeld in welke gevallen aan de uitzendkracht bijzonder verlof wordt toegekend.

Arbeid en functies

De bij de inlener gebruikelijke en geldende arbeidsduur en werktijden, geldt ook voor de uitzendkracht.
L Moreira Services BV geeft de nodige informatie en voorlichting over de aard van het werk, die van belang is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de uitzendkracht. Voor aanvang van de werkzaamheden krijgt de kandidaat een digitale training, een rondleiding op uw werklocatie waarbij de werkzaamheden en  veiligheidsmaatregelen worden uitgelegd en een Covid-19 test zal worden afgenomen. Pas bij het doorlopen van de digitale training en een negatieve resultaat van de Covid-19 test zal de Uitzendkracht kunnen starten met de werkzaamheden.
De uitzendkracht is verplicht de juiste informatie omtrent zijn arbeidsverleden te verstrekken als bedoeld in artikel 12 NBBU-cao. De uitzendkracht geeft op verzoek inlichtingen over de aan hem uitbetaalde transitievergoeding en eventueel andere regelingen vóór aanvang van de uitzendarbeid, L Moreira Services BV behoud zich het recht het aanbod nog intrekken wanneer verzoeken om informatie niet worden gehonoreerd. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anders verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie over zijn arbeidsverleden.
In de artikelen 13,14 en 15 van het NBBU CAO wordt informatie verstrekt over de verschillende fases waarin gewerkt wordt en de duur van z'n fase.
 • Fase 1 / A- 26 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding
 • Fase 2 / A- 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding, met pensioenopbouw
 • Fase 3 / B - Maximaal 4 overeenkomsten bepaalde tijd gedurende maximaal 4 jaar (duur van de overeenkomsten mag variëren)
 • Fase 4 / C - Contract voor onbepaalde tijd.
De functies van uitzendkrachten worden ingedeeld in functieniveaus naar de aard van de te verrichten werkzaamheden. Deze functie-indeling en functieniveaus zijn opgenomen in het desbetreffende werkgevers CAO.
Ja zeker. L Moreira Services BV streeft ernaar de medewerkers voor de lange termijn te plaatsen Indien het van beide kanten goed bevalt is een vaste baan bij L Moreira Services niet uitgesloten ook de inlener kunnen u een vast contract aanbieden.
Mocht je bij ons een opleiding willen volgen in je vakgebied om je kennis en vaardigheden te vergroten, dan zijn hier in overleg mogelijkheden voor. Neem daarover even contact op met jouw vestiging.